Spółki24.pl

Zgłoszenie zmiany w zarządzie do KRS

Drukuj

Tags: formularz KRS | KRS | odwolanie | powolanie | sp. z o.o. | uchwala | zarzad

Powołanie nowego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby spółki. Wniosek o wpis składa się na urzędowych formularzach, do których załącza się odpowiednie dokumenty. Na jakich formularzach dokonać zgłoszenia, jak wypełnić te formularze i jakie dokumenty należy przedstawić sądowi rejestrowi?

Zmiana w zarządzie spółki może polegać na zmianie jednego członka zarządu na innego, zmianie całego składu zarządu (zastąpienie „starych” członków  nowymi), dokoptowaniu do zarządu nowego członka albo wykreślenie jednego (kilku) z obecnych członków zarządu. Bez względu na rodzaj zmiany, konieczne jest wypełnienie formularzy KRS-Z3 (wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców) oraz KRS-ZK (zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki), będący załącznikiem do formularza KRS-Z3.

Jak wypełnić formularz KRS-Z3
Pobierz pakiet przykładowo wypełnionych formularzy KRS-Z3 oraz KRS-ZK.

W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie sądu, do którego adresowany jest wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (rubryka 1 formularza). Będzie to sąd rejenowy, wydział gospodarczy, w którego rejestrze figuruje spółka.
Następnie konieczne jest wskazanie danych dotyczących siedziby spółki, tj. województwa, powiatu, gminy i miejscowości (rubryki 2-5 formularza KRS-Z3).
W części A formularza wskazujemy dane identyfikujące spółkę, tj. numer KRS, pod którym spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców, firmę (nazwę) spółki, numery NIP i REGON spółki. Konieczne jest również zaznaczenie, czy spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też spółką akcyjną  (rubryki 6-10).

W części B formularza wpisujemy dane wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawcą jest spółka,  należy zaznaczyć kwadracik „Spółka” w polu 11. W takim przypadku pola 12-13 należy pozostawić niewypełnione, przekreślając je. W części B2 wpisujemy dane adresata korespondencji. Jeżeli korespondencja z sądu ma być doręczana na adres siedziby spółki, wpisujemy dane adresowe spółki. Część B3 wypełniamy wyłącznie, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika. Jeżeli spółka składa wniosek samodzielnie, pola pozostawiamy puste, przekreślając je.

W przypadku zmiany w zarządzie spółki, pola w części C pozostawiamy niewypełnione, przekreślając je, bądź zakreślając krzyżykiem  pola „Bez zmian”. Jeżeli wnioskodawcą jest spółka z o.o., pola odnoszące się wyłącznie do spółki akcyjnej pozostawiamy niewypełnione (nawet jeżeli jest możliwość zakreślenia pola „Nie” bądź „Bez zmian”.

W części D zaznaczamy załączniki dołączone do wniosku. W przypadku wniosku o zmianę danych dotyczących zarządu spółki, jako załącznik zaznaczamy formularz KRS-ZK. W części D.1.2 wpisujemy dokumenty, jakie załączamy do wniosku, podając nazwę załączonego dokumentu, liczbę egzemplarzy oraz wskazanie, czy składamy papierową, czy elektroniczną formę dokumentu.
W części D.2 wpisujemy imiona i nazwiska członków zarządu składających wniosek w imieniu spółki, datę złożenia podpisów oraz własnoręczne podpisy członków zarządu działających w imieniu spółki.

Jak wypełnić formularz KRS-ZK

W formularzu KRS-ZK w pierwszej kolejności konieczne jest ponowne wskazanie pełnej firmy (nazwy) spółki, której dotyczy wniosek. Następnie w części I.1 formularza zaznaczamy, iż zgłoszenie dotyczy organu uprawnionego do reprezentacji, a w części I.2.określamy rodzaj wpisu. W opisywanym przypadku konieczne jest zaznaczenie kwadracika w polu „Zmiany informacji o osobach wchodzących w skład organu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki”.

W części II formularza wskazujemy jakiego organu zgłoszenie dotyczy. W opisywanym przypadku będzie to „Zarząd”, co wpisujemy w części II.1. Rubryka 1. Rubrykę 2 pozostawiamy niewypełnioną, przekreślając ją.

W części III formularza wskazujemy dane osoby wchodzącej w skład organu, zaznaczając czego dotyczy wpis. W przypadku zastąpienia jednego członka zarządu innym zaznaczamy kwadracik w polu „Wykreślenia jednej i wpisania nowej osoby”.Następnie zaznaczamy, czy osoba, której dotyczy wpis, jest osobą fizyczną (pole 2), podajemy dane osoby, której dotyczy wykreślenie takiej jak: oba imiona, nazwisko oraz PESEL (pola 2-7). Pola dotyczące numeru KRS i REGON-u pozostawiamy niewypełnione.
W polach 11-15 podajemy analogiczne dane nowej osoby, zaznaczając w polu 10, czy wpis dotyczy osoby fizycznej. Pola 16-17 pozostawiamy niewypełnione (KRS i REGON). Polu 18 wskazujemy jaką funkcję będzie pełnić nowa osoba w organie spółki. W przypadku zmiany w zarządzie wpisujemy „Członek Zarządu”. W polu 19 na pytanie, czy osoba wchodząca w skład organu reprezentacji jest zawieszona, zaznaczamy kwadracik „Nie”.

 


W części IV formularza wpisujemy imiona i nazwiska członków zarządu składających wniosek w imieniu spółki, datę złożenia podpisów oraz własnoręczne podpisy członków zarządu działających w imieniu spółki.

Pobierz pakiet przykładowo wypełnionych formularzy KRS-Z3 oraz KRS-ZK.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

W przypadku zmiany w składzie zarządu spółki z o.o. do wniosku o zmianę wpisu w KRS konieczne jest dołączenie następujących dokumentów:

 


Do dokumentów stanowiących załączniki do formularza KRS-Z3 na wszelki wypadek warto również dołączyć formularze NIP2 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem) oraz RG-1 (wniosek o zmianę cech objętych wpisem do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON). Naszym zdaniem formularze te nie powinny być niezbędne do dokonania wpisu w KRS zmiany w zarządzie spółki, jednak art. 19b ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wskazuje, że formularze te winny być dołączone również do wniosku o zmianę wpisu w KRS. Bezpieczniej jest więc je na wszelki wypadek załączyć. W takim wypadku należy je dopisać do listy załączników w formularzy KRS-Z3.

Czy wniosek można składać na kopiach formularzy lub wydrukach komputerowych takich formularzy?


Tak, zgodnie z art. 2a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. Oznacza to, że formularze KRS-Z3 i KRS-ZK pobrane z sieci Internet będą tak samo honorowane, jak formularze udostępnione w siedzibie sądu rejestrowego.

Spolki24.pl, 4.05.2010

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o zmianę danych w KRS? Napisz do nas!

Zobacz także:

Utwory zawarte w serwisie Spółki24.pl jak i ich części lub fragmenty nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności kopiowane, fotokopiowane, zamieszczane w sieci Internet itp., lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane na jakichkolwiek polach eksploatacji - bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody administratora serwisu Spółki24.pl.W przypadku wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów bez stosownej zgody administratora serwisu, administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

 Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności obsługuje

Nowości

Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurentów I
Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurentów I
6,15 PLN
Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurenta I
Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurenta I
6,15 PLN
----- Account: pp.spolki24.pl -----