Spółki24.pl

Zmiana wspólników sp. z o.o. - rejestracja w KRS

Drukuj

Tags: KRS | rejestr przedsiebiorcow | rejestracja | spolka z o.o. | wspolnik | zmiana

Zmiana wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. zarówno zamiana wszystkich wspólników, części wspólników jak i przystąpienie do spółki nowego wspólnika) wymaga zgłoszenia do KRS. Niniejszy artykuł stanowi poradnik, dzięki któremu wypełnienie i złożenie wniosku o rejestrację zmiany wspólnika (wspólników) spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie powinno nastręczać dalszych trudności. W artykule zawarto odpowiedzi na następujące pytania:

 • Do jakiego sądu należy złożyć wiosek?
 • Jakie formularze powinieneś wypełnić?
 • Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o zmianę wspólnika?
 • Ile wynoszą opłaty związane z postępowaniem przed sądem rejestrowym?

Sąd właściwy do rejestracji zmiany wspólników
Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć do właściwego ze względu na siedzibę spółki sądu rejestrowego. Wniosek składamy więc do tego samego sądu, w którym znajdują się akta rejestrowe spółki. Adresy sądów prowadzących rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego znajduje się tutaj.

Termin na złożenie wniosku o wpis zmiany osoby wspólnika i sankcje za niezłożenie w terminie
Wniosek o zmianę wspólnika spółki z o.o. należy złożyć w sądzie rejestrowym nie później niż ciągu 7 dni od dnia, w którym dana osoba lub podmiot uzyskały status wspólnika. Sankcją za niezachowanie powyższego terminu jest możliwość nałożenia przez sąd kary grzywny na spółkę. Kara ta, w razie niewykonania obowiązku złożenia wniosku o zmianę, może być nałożona ponownie. Jeżeli mimo upomnień i kary grzywny nie złożono wniosku o zmianę, sąd z urzędu może orzec o rozwiązaniu spółki i ustanowić dla niej kuratora.

Ile trwa rozpoznanie wniosku
Zasadniczo sąd rejestrowy ma 14 dni na rozpoznanie naszego wniosku. W praktyce rejestracja zmian trwać może jednak dłużej. Warto przyłożyć szczególną uwagę do prawidłowego przygotowania wniosku, bowiem w przypadku wniosku zawierającego braki formalne, konieczne będzie jego uzupełnienie/poprawienie, co wiąże się ze znacznym wydłużeniem postępowania rejestrowego.

Wniosek o wpis zmiany wspólników
Co do zasady wpisu (bo tak nazywamy zarówno rejestrację jak i późniejsze zmiany) w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonuje się na wniosek podmiotu zainteresowanego. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o zmianę wspólnika należy złożyć na urzędowym formularzu, uiszczając jednocześnie należna opłatę. W przypadku złożenia wniosku w innej formie niż prawidłowy formularz, wniosek podlega odrzuceniu bez wezwania do uzupełnienia braków. Formularzem właściwym dla wniosku o zmianę wspólnika jest formularz KRS-Z3. Formularze można składać również w formie bezbarwnych wydruków komputerowych jak i kserokopii.

Załączniki - formularze
Do wskazanego powyżej formularza KRS-Z3 (wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców; Sp. z o.o.), należy załączyć formularz KRS- ZE (Zmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Pozostałe załączniki
Oprócz wskazanych powyżej formularzy do wniosku o rejestracje spółki z o.o. należy załączyć następujące załączniki:

 • Umowa spółki ( tekst jednolity );
 • Umowa zbycia udziałów (jeżeli podstawą zmiany wspólnika jest inne zdarzenie, należy załączyć dokument na jego potwierdzenie; przykładem takiej sytuacji może być dziedziczenie udziałów – załączamy postanowienie o nabyciu spadku po zmarłym wspólniku);
 • Aktualna lista wspólników;
 • RG - 1;
 • NIP 2;
 • ZUS ZPA

reklama

Kto podpisuje wnioski
Wniosek powinien zostać podpisany przez zarząd, zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w danej spółce.

Forma załączników
Wszystkie załączniki nie będące formularzami, należy składać w formie oryginałów lub uwierzytelnionych notarialnie kopii.

Opłaty
Od wniosku o wpis zmiany należy wraz z wniesieniem wniosku uiścić następujące opłaty:

 • 250 PLN opłaty sądowej za rejestrację spółki w KRS
 • 250 PLN za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Forma opłaty
Opłatę można uiścić zarówno w formie gotówkowej w kasie sądu lub bezgotówkowo na odpowiedni rachunek bankowy sądu rejestrowego. Samą opłatę sądową w wysokości 250 PLN możemy uiścić w formie znaków sądowych, jednak za ich pomocą nie uiścimy opłaty za ogłoszenie w MSiG, więc powyższa forma nie jest polecana.

Co jeśli nie złożymy wniosku na formularzu lub błędnie go uzupełnimy?
Jeżeli:

 • Nie złożono wniosku na prawidłowym formularzu urzędowym
 • Nie uiszczono opłaty sądowej oraz za ogłoszenie w MSiG
 • Wniosek został nieprawidłowo uzupełniony

Sąd zwraca wniosek, bez wzywania do uzupełnienia braków. Jeżeli przytrafi Ci się taka sytuacja, pamiętaj że możesz złożyć poprawiony wniosek ponownie, w terminie 7 dniu od otrzymania zarządzenia o zwrocie wniosku. O ile ponownie wniesiony wniosek jest prawidłowy, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.
W przypadku pozostałych braków wniosku, wzywa się stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia go w terminie tygodniowym.

Informacja o wpisie
Jeżeli postępowanie rejestrowe zakończyło się wpisem, sąd rejestrowy zawiadomi nas o tym fakcie listownie.

Informacje dodatkowe
Poniższe informacje nie wynikają z przepisów prawnych, dotyczą jednak praktyki funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego

Kserokopia Wniosku
Jeżeli składamy wniosek w biurze podawczym sądy rejestrowego, zawsze warto jest przygotować kserokopie zarówno formularzy jak i załączników składanych w sądzie. Jeżeli w momencie składania wniosku przedstawimy pracownikowi biura podawczego w/w kserokopie, potwierdzi on na nich złożenie wniosku oraz wskaże sygnaturę jaką nadano wnioskowi.

Wniosek o przyśpieszenie rozpoznania wniosku
Jeżeli z różnych przyczyn, zależy nam na szybkim rozpoznaniu naszego wniosku, a owa przyczyna jest zasadna, możemy złożyć wniosek o przyspieszenie rozpoznania naszego wniosku. Owe pismo należy skierować do Przewodniczącego właściwego Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego. W kwestii skuteczności takiego wniosku, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy nasze przesłanki można obiektywnie uznać za uzasadnione, zazwyczaj Przewodniczący pozytywnie ustosunkowuje się do naszego pisma.

Kiedy nie składać wniosku
Jeżeli chcemy złożyć wniosek osobiście w biurze podawczym sądu rejestrowego, ze względu na oszczędność czasu powinniśmy omijać okres pomiędzy 1 a 15 lipca. W tym okresie czasu większość spółek składa w sądzie sprawozdania finansowe, a co za tym idzie, kolejki zarówno do kasy jak i biura podawczego są bardzo długie.

Uzyskanie informacji o etapie rozpoznania wniosku
Jeżeli chcemy uzyskać informację na temat „co się dzieje z Naszym wnioskiem”, możemy zgłosić się zarówno bezpośrednio jak i telefonicznie do informacji konkretnego wydziału KRS  ( lub sekretariatu), gdzie po podaniu sygnatury naszego wniosku otrzymamy niezbędne informacje.

Łukasz Schiffer, 03.08.2010 (aktualizacja 20.03.2013)

Zobacz też:

Utwory zawarte w serwisie Spółki24.pl jak i ich części lub fragmenty nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności kopiowane, fotokopiowane, zamieszczane w sieci Internet itp., lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane na jakichkolwiek polach eksploatacji - bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody administratora serwisu Spółki24.pl.W przypadku wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów bez stosownej zgody administratora serwisu, administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

 Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności obsługuje

Nowości

Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurentów I
Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurentów I
6,15 PLN
Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurenta I
Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurenta I
6,15 PLN
----- Account: pp.spolki24.pl -----